Organizator:

 

Kierownik naukowy: dr n. med Jacek Ciesielski
   
Miejsce: sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, Wrocław
   
Termin:    8 listopada 2014
   
Punkty edukacyjne: za udział w kursie przewidziano punkty edukacyjne oraz certyfikat uczestnictwa
   
Cena: 540 zł
   
Regulamin uczestnictwa: KLIK
   
Patronat prasowy:

 

PROGRAM:

10.00-13.00

                                     

Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego w aspekcie zaburzeń tego stawu, prezentacja przypadków klinicznych. Anatomia a proces powstawania schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Zatrzymane kły a staw skroniowo-żuchwowy. Przygotowanie łuków zębowych do leczenia, ekspozycja chirurgiczna, sprowadzanie kłów do łuku
Mike Lowry (Kanada), DDS Instructor, wykładowca Rondeau Seminars

13.00-13.45

Lunch

   
13.45-15.00 Komputerowa analiza okluzji: czy to działa?
dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
   
15.00-15.15

Przerwa

   
15.15-16.15 Planowanie leczenia chirurgicznego i protetycznego (implantoprotetyka) u pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. Przegląd przypadków klinicznych
dr n. med. Jacek Ciesielski
   
16.15-17.30 Szczegółowe zasady diagnostyki obrazowej i neuromięśniowej oraz zasady terapii z wykorzystaniem szyn aktywnych i pasywnych w najczęściej spotykanych przypadkach klinicznych
lek. stom. Krzysztof Adamowicz

- przemieszczenie krążka z zablokowaniem
- kompleksowa protetyka pacjentów z drastycznym starciem zębów
- wskazówki praktyczne

Plan wykładu:
- etapy procesu diagnostycznego w dysfunkcjach narządu żucia
- diagnostyka różnicowa w przemieszczeniach krążków ssż z wykorzystaniem sonografii rtg mr 
  i kinezjografii
- szyny aktywne i pasywne - charakterystyka i wskazówki praktyczne
- optymalizacja przedprotetyczna
- procedura ABC jako najlepszy instrument przewidywalnej repozycji szczęk w kompleksowych 
  odbudowach protetycznych
   
17.30 Dyskusja
   
   

WYKŁADOWCY:

 
   
  Mike Lowry, DDS
Rondeau Seminars Assistant Instructor, IAO Diplomate, IAO Master Senior Instructor
   
Doktor Mike Lowry (Kanada) jest absolwentem stomatologii University of Alberta (1983) oraz 5-letniego programu ortodontycznego United States Dental Institute (1994). Wiedzę z zakresu schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego oraz zaburzeń snu zdobywał na szkoleniach m.in. doktora R. Garcii czy S. Olmosa.

Doktor Lowry dzieli swój czas między pracę w gabinecie a zaangażowanie w działalność International Association for Orthodontics (IAO) – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Ortodoncji - jako m.in. instruktor, egzaminator w wewnętrznym systemie podnoszenia kwalifikacji oraz recenzent kwartalnika „International Journal of Orthodontics”. W roku 2012 pełnił funkcję prezesa IAO. Jest również autorem artykułów z zakresu ortodoncji oraz podręcznika do analizy cefalometrycznej, a także pełni funkcję instruktora pomocniczego w organizacji szkoleniowej Rondeau Seminars.
   
   
  Dr n. med. Jacek Ciesielski
   
  Wykształcenie:   
Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
    
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź

Kursy, specjalizacja, doktorat:
Szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych
    i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
    l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.)
    doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt.„Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek

Dorobek naukowy:
- publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
- opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologiczne) i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
- od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz. Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent)
- w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską)

Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.
   
   
  Lek. stom. Krzysztof Adamowicz
   
Lekarz stomatolog Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną
w Szczecinie w 1988 roku. Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajął się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan. Od 2003 roku wprowadził do praktyki szyny NTI, które do dziś są jednym z elementów opracowanej w 2010 roku autorskiej procedury. Na podstawie badań prof. Pullingera opracował i wdrożył autorską procedurę analizy RTG stawów skroniowo- żuchwowych. Jest twórcą procedury ABC umożliwiającej przeniesienie ustalonych na początku parametrów zwarciowych do kompleksowej odbudowy ostatecznej niezależnie od stosowanej koncepcji repozycji żuchwy.
Od 2010 roku po intensywnych szkoleniach w Kolonii jest konsultantem Myotronics
w Polsce. Od 2011 roku ścisła współpraca z dr n. med. Jackiem Ciesielskim jest ukierunkowana na stworzenie spójnej procedury diagnostyki i terapii pacjentów z dysfunkcją narządu żucia w kontekście kompleksowej rehabilitacji protetycznej z uwzględnieniem funkcji i estetyki. Od 2013 roku razem z dr n. med. Jackiem Ciesielskim uczestniczy w projektach wykładowych International Association of Orthodontics. Kompleksowo szkoli nowych nabywców urządzeń k7 w oparciu o opracowany model biznesowy i buduje sieć opartą na pomocy i wzajemnej współpracy uczestniczących w przedsięwzięciu partnerów. Od 2012 roku wspólnie z dr n. med. Jackiem Ciesielskim wygłosił szereg wykładów w ramach prestiżowych targów Dentamed i Krakdent m.in. z prof. dr hab. n. med. Marią Kleinrok,  mgr Małgorzatą Owoc, dr n. med. Anną Dubojską, dr n. med. Błażejem Szczerbaniewiczem…, dr n. med. Katarzyną Mehr, DDS Mike Lowry…
Obecnie prowadzi badania neuromięśniowe w praktykach w Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku i Łodzi.