Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 15

Barbara

 

W Słowniku… znajdują się biogramy ludzi urodzonych lub działających na obszarze szeroko rozumianej Małopolski w jej historycznych granicach, którzy przyczynili się do budowy niepodległej Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

Biogramy ułożone są w kolejności alfabetycznej (w tzw. systemie holenderskim), o objętości do kilku stron maszynopisu, prezentują życie i działalność postaci (jeżeli zachowała się odpowiednia baza źródłowa), bez stosowania i uwzględniania jakiejkolwiek gradacji zasług. Każdy biogram zaopatrzony jest w metryczkę bibliograficzną, umożliwiającą weryfikację danych w nim zawartych i (w miarę możliwości) fotografię postaci. Zamieszczony na końcu indeks zawiera zestawienie nazwisk z aktualnego tomu, oraz indeks nazwisk wszystkich tomów poprzednich.